عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مورد عوارض بیماری کووید ۱۹ بر سلامت گوش و شنوایی افراد، توضیحاتی ارائه داد.

امروزه در اخبار و رسانه ها بسیار درباره ویروس کرونا می‌شنویم.

نخستین مقاله ایرانی درباره کرونا در یک مجله بین‌‌المللی دارای نمایه اسکوپوس منتشر شد.

ضدعفونی‌کننده (sanitizer) به یک ماده شیمیایی که قادر به از بین بردن میکروب‌ها است گفته می‌شود. ضد عفونی کننده‌های دست غالبا مایع هستند و برای حذف عوامل عفونت زا از دست به کار می روند.

گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر الگوریتم مدیریت افراد مشکوک به ابتلاء کروناویروس را تدوین و در اختیار عموم مردم قرار داده‌اند.

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻓﻪ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ زدن ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮوﯾﺪ-۱۹ دارﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻓﻪ و ﺗﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺖ می ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ و اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﮐﺴﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ) ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

صفحه1 از3

 


تهران - بزرگراه رسالت_ خ استادحسن بنا شمالی-نبش ک علی بخشی- موقعیت سلمان فارسی –سازمان پدافند غیرعامل کشور - قرارگاه پدافند زیستی
تلفن : ۰۲۱۲۵۹۳۵۳۱۱

Top